Inhoud

Waarom Abraham?

In de Tora staan de woorden: ‘De Eeuwige sprak to Abram: Ga heen van je geboorteland en je vaders huis naar het land dat Ik je zal laten zien.’ Dit vers kunnen wij beschouwen als het allereerste begin van de illustere geschiedenis van het Joodse volk. Abraham was niet de eerste mens die de Schepper erkende en diende. Toch heeft Hasjeem hem gekozen als voorvader van Zijn heilige volk. Waarom wel Abraham maar niet Noach?

Kiroeb-programma

Dit heeft alles te maken met de consequenties die Abraham verbond aan zijn geloof in God. Abraham hield zijn geloof niet voor zichzelf maar zette het eerste kiroeb-programma ter wereld op poten. Hij ging rond en bracht iedereen die honger of dorst had, zijn tent binnen om vervolgens te vertellen over de enige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In deze parasja stelt God de aartsvader van ons volk op de proef en vertelt Hij hem dat hij eerst zijn geboorteland moet verlaten om zijn spirituele lot te realiseren.

Ebed Hasjeem

Dit is voor ons een belangrijke ontdekking. Om een echte dienaar van God te zijn, moeten wij soms dingen opgeven die ons heel dierbaar zijn zoals onze vrienden of familie. Dit komt doordat mensen sociale wezens zijn en iedereen hoe dan ook beïnvloed wordt door zijn omgeving. Als die omgeving moreel verwerpelijk is, kan een ebed Hasjeem (dienaar van God) daar dus niet volledig deel van uitmaken.

Afzondering

Daarom moet het volk Jisraëel zich afzonderen. Het liefste in het land Jisraëel, en als dat niet mogelijk is in een Joodse gemeenschap in het buitenland. Zo moeten ook geriem (bekeerlingen tot het Jodendom) hetzelfde proces doorlopen als Abraham abinoe.

Respect voor bekeerlingen

Om deze reden gebiedt de Tora ons ook om veel respect te tonen voor deze bekeerlingen tot het Jodendom en hen lief te hebben. In het boek Debariem, in hoofdstuk 10 vers 19 staat: ‘Jullie zullen de bekeerling liefhebben…’ Een belangrijk positief gebod dat ook een negatieve tegenhanger heeft.

Abraham abinoe

Maar niet alleen geriem of baälee tesjoeba kunnen leren van de in onze parasja beschreven geschiedenis van Abraham abinoe. Ook zij die al jaren deel uit maken van de Joodse gemeenschap of er in zijn op gegroeid kunnen lering trekken uit onze parasja. Zoals Abraham zijn liefde voor de Schepper liet zien door anderen over Hem te vertellen, zo moeten ook wij anderen dichter bij Hem brengen.

Liefde voor Hasjeem

De Rambam schrijft in zijn Sefer Hamitswot (Boek van geboden) dat er twee manieren zijn om het gebod God lief te hebben te vervullen. De eerste is het onderzoeken van Zijn schepping om zo tot grote waardering, respect en erkenning van Hem te komen. De tweede manier is om anderen over Hem te vertellen en dichter bij Hem te brengen.

Abraham als rolmodel

Dit is precies wat Abraham abinoe deed, zelfs toen hij nog in Haran woonde, zoals er staat in Beresjiet 12, vers 5: ‘Abram nam zijn vrouw… en alle zielen die hij had gemaakt in Haran en vertrok naar het land Kanaän…’ De Targoem (Aramese vertaling) leert ons dat de bovengenoemde zielen de mensen zijn die Abraham tot geloof in Hasjeem had gebracht. Het Joodse volk heeft deze missie gedurende de geschiedenis zeer serieus genomen door soms zelfs hele volkeren tot het Jodendom te bekeren, zoals de Himjarieten in Jemen in de zesde eeuw of de Chazaren in Oost-Europa in de tiende eeuw. Bij Ohel Abraham zijn we op de hoogte van die geschiedenis en gaan wij door met de missie van Abraham abinoe, ook vandaag de dag!

Pin It on Pinterest

Share This