ANBI

Deze pagina dient ervoor de Belastingdienst van alle informatie te voorzien die nodig is voor het behoud van onze status als ANBI.

Inhoud

Naam

Stichting Ohel Abraham

RSIN

852880698

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling

 1. De stichting stelt zich ten doel kennis van het halachische jodendom, inclusief haar universele leer betreffende de zeven noachitische geboden, virtueel en fysiek toegankelijk te maken voor Joden (am Jisraëel), mensen met een Joodse afkomst (zera Jisraëel), bekeerlingen (geriem) en alle andere mensen (benee Noach).
 2. De stichting stelt zich ten doel het halachische jodendom zo authentiek, inclusief, pluriform en feministisch mogelijk te presenteren.
 3. De stichting stelt zich ten doel het erfgoed van de eerste Joodse gemeenschap in Rotterdam, gesticht door Abraham de Pinto (1611-1678) te bewaren en voort te zetten.
 4. De stichting stelt zich ten doel een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de stad Rotterdam door participatie in interreligieuze dialoog en het ontplooien van sociale activiteiten.
 5. De stichting tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van lezingen, studiegroepen en religieuze evenementen.
 6. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Hoofdlijnen beleidsplan

Inleiding

De stichting Ohel Abraham is opgericht om het Tora-jodendom in Rotterdam te versterken. De oprichting vond plaats in 2013. De activiteiten bestaan tot nu toe voornamelijk uit het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en diners.

Doelstelling

 1. De stichting stelt zich ten doel kennis van het halachische jodendom, inclusief haar universele leer betreffende de zeven noachitische geboden, virtueel en fysiek toegankelijk te maken voor Joden (am Jisraëel), mensen met een Joodse afkomst (zera Jisraëel), bekeerlingen (geriem) en alle andere mensen (benee Noach).
 2. De stichting stelt zich ten doel het halachische jodendom zo authentiek, inclusief, pluriform en feministisch mogelijk te presenteren.
 3. De stichting stelt zich ten doel het erfgoed van de eerste Joodse gemeenschap in Rotterdam, gesticht door Abraham de Pinto (1611-1678) te bewaren en voort te zetten.
 4. De stichting stelt zich ten doel een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de stad Rotterdam door participatie in interreligieuze dialoog en het ontplooien van sociale activiteiten.
 5. De stichting tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van lezingen, studiegroepen en religieuze evenementen.
 6. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Activiteiten

Ohel Abraham hoopt bovengenoemde doelen te bereiken door het organiseren van uiteenlopende activiteiten in Rotterdam, toegespitst op de verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan wekelijkse bijeenkomsten, lezingen en cursussen.

Organisatiestructuur

De stichting kent een bestuur en een team van vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

 • Meïr Villegas Henríquez, voorzitter, benoemd t/m 5 juni 2021
 • Amelie de Haan, secretaris
 • Rob Oele, penningmeester

Financiering

Voor inkomsten is de stichting volledig afhankelijk van donateurs. Het verwachte schenkingsbudget bedraagt € 10.000 per jaar. Dit wordt primair besteed aan zaalhuur (€ 4.200), inventaris (€ 1.300) en het opbouwen van een reserve (€ 10.000) om te kunnen investeren in nieuwe initiatieven die het Tora-jodendom in Rotterdam moeten versterken.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting staat volledig op een betaalrekening waar de voorzitter en de penningmeester toegang tot hebben. Het vermogen wordt niet opgepot, behalve voor de opbouw van de reserve (zie ‘financiering’).

Functies en namen van de bestuurders

 • Meïr Villegas Henríquez, voorzitter, benoemd t/m 5 juni 2021
 • Amelie de Haan, secretaris
 • Rob Oele, penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur hebben recht op een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Tot nu toe hebben de leden van het bestuur besloten om de vrijwilligersvergoeding te doneren aan Ohel Abraham. De vrijwilligersvergoeding bedroeg in het jaar 2019 €1.700 per persoon.

Financiële verantwoording 2020

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 500,00
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 6.278,90
 • Te vorderen Btw: € 0
 • Totaal: € 6.778,90

Passiva

 • Eigen vermogen: € 6.778,90
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 6.778,90

Baten en lasten

Baten

 • Verkoopwaarde van de omzet: € 1.458,07
 • Algemene giften: € 8.446,97
 • Specifieke giften: € 972,77
 • Giften voor de Dominicaanse Republiek: € 1.160,00
 • Totaal: € 12.037,81

Lasten

 • Inkoopwaarde van de omzet: € 1.325,52
 • Algemene kosten: € 1.104,82
 • Verkoopkosten: € 5,00
 • Zaalhuur: € 4.200,00
 • Zaalonderhoud: € 227,95
 • Abonnementen: € 140,00
 • Websitekosten: € 25,36
 • Kosten van automatisering: € 145,25
 • Overige huisvestingskosten: € 240,00
 • Bankkosten: € 980,48
 • Opleidingskosten rabbijn Villegas: € 500,00
 • Evenementen: € 938,48
 • Giften aan de Dominicaanse Republiek: € 2.099,22
 • Totaal: € 11.699,24

Toelichting

Wij willen alle bezoekers, vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun bijdragen aan Ohel Abraham in het jaar 2020. De giften in het jaar 2020 zijn een weinig afgenomen ten opzichte van het jaar 2019, en dat is met de diverse corona-maatregelen in het achterhoofd, een positieve ontwikkeling te noemen.
Door de diverse lockdown-maatregelen is besloten om te investeren in online-mogelijkheden om op die manier toch bijeen te komen. Zo is er gekozen voor Zoom, en is geïnvesteerd in afstandsonderwijs. De vaste lasten lopen natuurlijk door, en door de gegeven de omstandigheden is besloten om geen bijzondere uitgaven te doen.

Activiteitenverslag 2020

In 2020 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:
 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam (tot medio maart 2020)
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam (tot medio maart 2020)
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland (tot medio maart 2020)
 • Online lessen
De overige activiteiten die georganiseerd zouden worden, zijn afgezegd, en zijn (voor zover mogelijk) online gegaan.

Financiële verantwoording 2019

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 1.800,00
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 4.494,14
 • Te vorderen Btw: € 146,19
 • Totaal: € 6.440,33

Passiva

 • Eigen vermogen: € 6.440,33
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 6.440,33

Baten en lasten

Baten

 • Verkoopwaarde van de omzet: € 875,99
 • Algemene giften: € 10.823,47
 • Bestuurdersgift: € 5.100,00
 • Giften voor de Dominicaanse Republiek: € 150,00
 • Totaal: € 16.949,46

Lasten

 • Inkoopwaarde van de omzet: € 1.190,61
 • Algemene kosten: € 315,00
 • Verkoopkosten: € 5,00
 • Zaalhuur: € 4.139,26
 • Zaalonderhoud: € 227,95
 • Abonnementen: € 274,00
 • Websitekosten: € 27,82
 • Telefoonkosten: € 846,12
 • Kosten van automatisering: € 72,82
 • Overige kantoorkosten: € 109,00
 • Bankkosten: € 276,30
 • Opleidingskosten rabbijn Villegas: € 3.117,83
 • Vrijwilligersvergoeding: € 5.100
 • Evenementen: € 1.710,76
 • Giften aan de Dominicaanse Republiek: €181,57
 • Totaal: € 17.594,04

Toelichting

Wij willen alle bezoekers, vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun bijdragen aan Ohel Abraham in het jaar 2019. De giften in het jaar 2019 waren toegenomen ten opzichte van het jaar 2018 en dat is een positieve ontwikkeling. Door alle bijdragen was het mogelijk om alle activiteiten zoals hieronder genoemd in het activiteitenverslag te verwezenlijken. Daarnaast heeft Ohel Abraham in het jaar 2019 meer uitgegeven dan ontvangen, ondanks de toename in de giften. De overstijgende uitgaven laten zich voornamelijk verklaren door een toename in de kosten voor evenementen en de uitgaven voor de opleiding van rabbijn Villegas tot sjocheet (ritueel slachter). Ter afronding van de opleiding tot sjocheet was rabbijn Villegas afgereisd naar de Dominicaanse Republiek om aldaar onder rabbinaal toezicht zijn examens af te leggen. Rabbijn Villegas is dan ook heden een geaccrediteerde sjocheet. Daarnaast stond het bezoek aan de Dominicaanse Republiek in het teken van samenwerking en bevordering van de gemeenschappen met elkaar.

Activiteitenverslag 2019

In 2019 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Verschillende gastlezingen door rabbijn Abel, rabbijn Bar-Ron en rabbijn Bar-Hayim
 • Een eedaflegging voor Noachieten

Financiële verantwoording 2018

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 1800
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 4920,91
 • Totaal: € 6720,91

Passiva

 • Eigen vermogen: € 6720,91
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 6720,91

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 8333,59
 • Omzetten: € 680,37
 • Totaal: € 9013,96

Lasten

 • Zaalhuur: € 4240
 • Zaalonderhoud: € 83,60
 • Omzetten: € 147,29
 • Evenementen: € 1013,06
 • Inventaris: € 375,10
 • Communicatie: € 258,07
 • Betalingsverkeer: € 465,36
 • Administratie: € 50
 • Abonnementen: € 134
 • Totaal: € 6766,48

Toelichting

Geen noemenswaardigheden.

Activiteitenverslag 2018

In 2018 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Vier gastlezingen door rabbijn Abel
 • Drie studiedagen voor gezinnen

Financiële verantwoording 2017

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 1800
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 2688,43
 • Totaal: € 4488,43

Passiva

 • Eigen vermogen: € 4488,43
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 4488,43

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 9147,50
 • Omzetten: € 4718,99
 • Totaal: € 13.866,49

Lasten

 • Zaalhuur: € 4550
 • Zaalonderhoud: € 92,25
 • Omzetten: € 5138,62
 • Evenementen: € 294,19
 • Inventaris: € 243,67
 • Catering: € 1759,91
 • Lening (rentevrije aflossing): € 500
 • Marketing: € 10
 • Communicatie: € 107,62
 • Betalingsverkeer: € 199,61
 • Administratie: € 10,15
 • Abonnementen: € 134
 • Kostenvergoeding: € 625,40
 • Totaal: € 13.665,42

Toelichting

Geen noemenswaardigheden

Activiteitenverslag 2017

In 2017 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • november 2017: gastlezing door rabbijn Abel
 • december 2017: Chanoekaviering
 • oktober 2017: toets ter afsluiting van de lezingenserie ‘Introductie op de Talmoed’
 • september 2017: vragenuurtje over gioer
 • april 2017: vrijwilligersvergadering

Financiële verantwoording 2016

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 2000
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 2830,26
 • Lening (rentevrij): € 500
 • Totaal: € 4330,26

Passiva

 • Eigen vermogen: € 4830,26
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 500
 • Totaal: € 4330,26

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 11.279,45
 • Omzetten: € 3009,81
 • Evenementen: € 1635,50
 • Lening (rentevrij): € 1000
 • Totaal: € 16.924,76

Lasten

 • Zaalhuur: € 4200
 • Omzetten: € 3022,71
 • Evenementen: € 2906,53
 • Inventaris: € 2632,78
 • Catering: € 2221,22
 • Lening (rentevrije aflossing): € 1000
 • Communicatie: € 471,58
 • Betalingsverkeer: € 279,38
 • Administratie: € 272
 • Abonnementen: € 121,50
 • Totaal: € 17.127,70

Toelichting

Geen noemenswaardigheden

Activiteitenverslag 2016

In 2016 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • mei 2016: studieweekend met rabbijn Bar-Ron
 • augustus 2016: noachitische eedaflegging met rabbijn Cherki
 • september 2016: lezing door rabbijn Bar-Hayim

Financiële verantwoording 2015

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 700
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 3033,20
 • Lening (rentevrij): € 500
 • Totaal: € 3233,20

Passiva

 • Eigen vermogen: € 3733,20
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 500
 • Totaal: € 3233,20

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 11.177,50
 • Omzetten: € 1314,99
 • Totaal: € 12.492,49

Lasten

 • Zaalhuur: € 3420,65
 • Algemene kosten: € 2222,56
 • Lening (rentevrije aflossing): € 1550
 • Evenementen: € 1500,02
 • Omzetten: € 972,17
 • Catering: € 631,72
 • Communicatie: € 486,50
 • Reiskosten: € 289,40
 • Zaalonderhoud: € 214,07
 • Betalingsverkeer: € 48,95
 • Totaal: € 11.336,04

Toelichting

Geen noemenswaardigheden.

Activiteitenverslag 2015

In 2015 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Diverse lezingen met verschillende gastsprekers

Financiële verantwoording 2014

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 200
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 1876,75
 • Lening (rentevrij): € 2050
 • Totaal: € 26,75

Passiva

 • Eigen vermogen: € 2076,75
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 2050
 • Totaal: € 26,75

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 6491
 • Lening (rentevrij): € 2050
 • Omzetten: € 805,50
 • Totaal: € 9346,50

Lasten

 • Zaalhuur: € 5407,49
 • Inventaris: € 788,94
 • Zaalonderhoud: € 242,82
 • Omzetten: € 750
 • Reiskosten: € 530
 • Catering: € 258,08
 • Betalingsverkeer: € 24,98
 • Totaal: € 8002,31

Toelichting

Geen noemenswaardigheden.

Activiteitenverslag 2014

In 2014 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende, eenmalige activiteiten georganiseerd:

 • Joodse feesten
 • Benefietdiner
 • Diverse lezingen met verschillende gastsprekers

Financiële verantwoording 2013

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 532,56
 • Totaal: € 532,56

Passiva

 • Eigen vermogen: € 532,56
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 532,56

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 1125,20
 • Totaal: € 1125,20

Lasten

 • Zaalhuur: € 591,48
 • Betalingsverkeer: € 1,16
 • Totaal: € 592,64

Toelichting

2013 is het oprichtingsjaar van de stichting.

Activiteitenverslag 2013

In de zomer van 2013 is de Stichting Ohel Abraham opgericht. Zij heeft in dat jaar wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd om het halachische jodendom toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Tijdens deze bijeenkomsten konden de bezoekers kennismaken met de gebruiken tijdens een Joodse dienst en is er een langlopende cursus gegeven, getiteld Maimonides’ inleiding op de Talmoed.

In december is er een seminar georganiseerd in samenwerking met het Noahide World Center in Jeruzalem, waarbij niet-joden de mogelijkheid kregen om een eed af te leggen in bijzijn van een beet dien (joodse rechtbank).

Daarnaast zijn er twee diners, een joods feest (Rosj Hasjana), diverse lezingen en een open dag georganiseerd.

Pin It on Pinterest

Share This