Een weergave van de lezing van rabbijn Oury Cherki op 16 december in Rotterdam, tijdens een seminar van het Noahide World Center in samenwerking met Ohel Abraham.

Is het beter om gioer te doen? Het antwoord is vrij duidelijk: nee, meestal niet.

Ten eerste zijn er twee soorten heiligheid: innerlijke en uiterlijke. Een vrouw uit Indonesië vroeg mij: ‘Is het beter dat ik bat Noach blijf of zou ik Joods moeten worden?’ Ik legde haar uit dat het beter was om bat Noach te blijven. En nadat ik het noachisme aan haar had uitgelegd, zei ze: ‘Als ik het goed begrijp, ben ik dan een onderdeel van de uiterlijke heiliging.’ ‘Precies’, zei ik.

Het leven bestaat dankzij het geheel.

Laat ik dit duidelijk zeggen: het werk van Hasjeem kent zowel een interne als een externe component. De vraag is wat de meest effectieve component is: het interne of het externe. Dit kun je vergelijken met het hart en de ledematen: je kan niet leven zonder je hart, maar een hart zonder ledematen heeft geen betekenis. Het leven bestaat dankzij het geheel.

Samenvattend: deel uitmaken van de externe heiligheid vergroot de goddelijke slagkracht in de wereld.

Inhoud

Families

Bij de verkiezing van Abraham zegt Hasjeem tegen hem dat hij een zegen zal zijn voor alle families van de wereld. Wat houdt dat in, families? De Tora gebruikt twee termen om groepen van mensen aan te duiden: families en volken. In parasja Noach lezen wij dat de groepen eerst families worden genoemd en later pas volken. De normale relatie tussen familieleden is vrede, de abnormale is oorlog. Bij volken is dat anders. De profeet zegt: ‘Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk’ (Jesjaja 2:4). Dat is de uitzondering.

In de Tora zien wij dus een degradatie van families naar volken. De rol van de familie van Abraham is: ‘Door jou zullen alle families van de aarde gezegend worden.’ De familie van Abraham zal namelijk bijdragen aan het herstel van de menselijk groepen: van volken naar families.

Van volken naar families.

Een persoon kan op twee manieren heiligheid nastreven: zijn persoonlijke leven heiligen of tot een nationale gemeenschap van heiligheid behoren, de gemeenschap van Jisraëel. Tot op de dag van vandaag hebben wij geen collectieve heiligheid bij de volken. Maar de profeet Zacharja zegt: ‘Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou zal ik wonen’ (2:15).

Ons project is de heiliging van volken en de enigen die dat kunnen doen zijn de benee Noach.

Een beweging die op het noachisme lijkt, is de makoria [fonetisch]. Dat is een christelijke groep met een liefde voor Jisraëel. De makoria willen niet Joods worden omdat zij van mening zijn dat de Joden hun kunnen leren hoe zij Japan kunnen heiligen.

Atheïsme

In de Bijbel vinden wij een oud voorbeeld van een ben Noach: de Aramese generaal Naäman. De profeet Elisja leerde hem hoe hij de God van Jisraëel kon dienen. Daarna zei Naäman: ‘Ik weet dat er in de hele wereld geen God is, behalve in Jisraëel’ (2 Melachiem 5:15). Het eerste deel van dit citaat is een vorm van atheïsme. Maar de atheïstische positie van Naäman is in feite de afzwering van afgoderij. De Talmoed zegt dat een ieder die afgoderij afzweert – ook al is dat via atheïsme – een Jood wordt genoemd. Dit is een manier om je aan Hasjeem te verbinden zonder zijn naam uit te spreken.

Dit betekent dat er een manier is om Hasjeem te aanbidden die gebaseerd is op de afzwering van afgoderij zonder bezig te zijn met de mysteries van theologie. Dit kan een van de manieren zijn om een ben Noach te zijn.

Wil van Hasjeem

Maar er is ook een andere definitie van noachisme die belangrijk is om te kennen, omdat het kan zorgen voor zingeving in je leven. In de Talmoed, Baba Kama 38b, staat dat het verbond van Hasjeem met de mensheid geannuleerd was omdat de volken de zeven geboden van Noach niet uitvoerden. Het was echter niet volledig geannuleerd: de geboden van Noach gelden nog wel, maar niet als mitswot.

De Talmoed zegt, althans zo wordt deze door velen geïnterpreteerd, dat het afleggen van een noachitische eed een terugkeer is naar de oorspronkelijke status van de geboden als mitswot, als de wil van Hasjeem. En als wij de wil van Hasjeem via deze mitswot uitvoeren, staan wij in verbinding met het transcedente.

Een niet-Jood die zich verbindt aan de Tora, is als de hogepriester.

De Rambam zegt in de Misjnee Tora, Sjemita 13:13 dat elk bewoner van de wereld die zijn leven inzet voor de kennis van Hasjeem, opstijgt naar het niveau van het heilige der heiligen, het niveau van de hogepriester in de tempel. Dit is in overeenstemming met de uitspraak van Rabbi Meïr in de Talmoed, dat een niet-Jood die zich verbindt aan de Tora, is als de hogepriester.

620 mitswot

In de Zohar staat dat de heiligheid van Hasjeem pas compleet is als de volken de zeven mitswot accepteren. Een mystiek commentaar zegt dat er in de tien geboden 620 letters worden gebruikt. Waarom 620? Dit betekent dat de bekroning van Hasjeem pas wordt bereikt als de 613 én de 7 mitswot worden nageleefd. De numerieke waarde van keter (kroon) is namelijk 620. Uiteraard, als iemand Joods wil worden, kunnen wij hem niet tegenhouden. Maar de optie om een ben Noach te zijn, is een serieuze: de heiliging van zijn leven en van de naam van Hasjeem.

Ik heb een aantal personen ontmoet in Dallas, Texas die geen gioer wilden doen omdat zij vonden dat ze een messiaanse opdracht hadden onder de volken. Je moet weten dat gioer doen niet gemakkelijk is en in sommige gevallen zelfs dramatisch kan zijn, bijvoorbeeld als de man wel wil en de vrouw niet, of andersom. Ik ben het eens met een van de noachitische leiders in de VS, Roger Grattan, die zegt dat de noachitische beweging elk jaar afneemt omdat er teveel niet-Joden zijn die gioer doen.

Ik wil eindigen met het uitspreken van een zegen over jullie en over mij, dat wij samen de naam van Hasjeem mogen heiligen.

Pin It on Pinterest

Share This