Voor Am Jisraëel gelden 613 mitswot, voor benee Noach 7 mitswot. Er is géén verplichting voor benee Noach om de volgende mitswa te vervullen, die wel verplicht is voor benee Jisrael:

מצות לולב להנטל ביום ראשון של חג בלבד בכל מקום ובכל זמן ואפילו בשבת שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון

De mitswa van het opheffen van de loelab, in elke periode en zelfs op sjabbat, is alleen geldig op de eerste dag van het feest, zoals geschreven staat in Wajikra 23:40: ‘En op de eerste dag zul je pakken…’

Misjnee Tora, hilchoth sjofar soekka w’loelab, hoofdstuk 7, halacha 12

De zegening die bij deze opdracht hoort is de volgende:

וכל יום ויום מברך עליו אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב

Op elke dag, zegt men er de zegening over:

….die ons geheiligd heeft met zijn opdrachten en ons opgedragen heeft de loelab op te heffen.

Misjnee Tora, hilchoth sjofar soekka w’loelab, hoofdstuk 7, halacha 14

De Rambam voegt toe:

כל שחייב בשופר ובסוכה חייב בנטילת הלולב

Eenieder die verplicht is om de opdracht  te vervullen van de sjofar en de soekka is ook verplicht om de loelab op te heffen.   

Misjnee Tora, hilchoth sjofar soekka w’loelab, hoofdstuk 7, halacha 14

In een eerdere blog over het blazen op de sjofar lazen we:

הכל חייבין לשמוע קול שופר כהנים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים. אבל נשים ועבדים וקטנים פטורין

Iedereen is verplicht om naar het geluid van de sjofar te luisteren: priesters, lewieten, Israelieten, bekeerlingen, en bevrijde dienaren. Echter, vrouwen, dienaren, en minderjarigen zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Misjnee Tora, hilchoth sjofar soekka w’loelab, hoofdstuk 2, halacha 1

Dus de opdracht om loelab te schudden is volgens de Rambam strikt genomen alleen voor meerderjarige Joodse mannen, en zeker niet voor benee Noach.

De vraag kan dan opkomen of benee Noach de opdracht van het schudden van de loelab mogen vervullen? We kijken dan weer naar de volgende twee vuistregels:

Vuistregel 1:

כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע

Het algemene principe over deze zaken is: ze mogen geen nieuwe religie of opdrachten voor zichzelf maken gebaseerd op hun eigen beslissingen. Ze mogen of bekeerlingen worden en alle mitswot accepteren of hun status behouden zonder daar aan toe te voegen of aan te verminderen. 

Misjnee Tora, hilchoth melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 10, halacha 12

Vuistregel 2:

בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה

We behoren een niet-Jood niet tegen te houden om één van de mitswot van de Tora te vervullen met als doel het verkrijgen van de verdienste voor het verrichten van deze mitswa, mits hij dit uitvoert zoals voorgeschreven.

Misjnee Tora, hilchoth melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 10, halacha 13

Op basis van de volgende twee vuistregels is het toegestaan voor benee Noach om joodse geboden te vervullen, zoals het schudden van de loelab.

Pin It on Pinterest

Share This