Er zijn religieuze tradities waarin ‘verlossing’ of het ‘goed’ doen niet in handen ligt van mensen zelf. Dit zijn, vind ik, wrede voorstellingen van de Eeuwige. Zou Hij echt willen dat wij niet kunnen weten of we ons leven wel of niet naar Zijn behoren invullen?

Volgens onze Joodse traditie is dat geenszins het geval. Voor benee Jisraeel zijn er 613 mitswot én een traditie waarin met de toepassing hiervan al enkele duizenden jaren ervaring is. En voor benee Noach zijn er zeven mitswot, waar eveneens veel Joodse geleerden zich al lang over uitspreken.

De kern van het ‘goed doen’ oftewel leven naar Zijn wil is weten wat je moet doen. 613 of zeven mitswot als uitgangspunt. En als je ‘missers’ maakt, hetzij per ongeluk of uit lakshheid of met opzet, dan is er de mogelijkheid om tot inkeer te komen, oftewel tesjoeba te maken. De Eeuwige wil ons oprechte hart en gunt ons in Zijn goedheid de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen.

De vraag is nu, hoe maken we tesjoeba?

De Rambam schrijft het volgende:  

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא

Als een persoon een overtreding begaat met één van de mitswot van de Tora, hetzij een ‘doen’-opdracht of een ‘niet doen’-opdracht, hetzij intentioneel of per ongeluk, wanneer hij spijt heeft en tot inkeer komt van zijn overtreding, dan moet hij dit opbiechten voor HaSjeem gezegend is Hij.

Misjnee Tora, hilchoth tesjoeba, hoofdstuk 1, halacha 1

De Rambam voegt hieraan toe:

 כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה 

Bij het opbiechten zegt men: “Ik verzoek U Eeuwige, ik heb gezondigd, ik heb overtreden, ik heb ongerechtigheden begaan voor U door het volgende te doen. Ik heb spijt en schaam mij voor mijn daden. Ik beloof dit nooit meer te doen.

Misjnee Tora, hilchoth tesjoeba, hoofdstuk 1, halacha 1

Voorts zegt de Rambam:

התשובה מכפרת על כל העבירות

Tesjoeba is boetedoening voor alle zonden.

Misjnee Tora, hilchoth Teshuba, hoofdstuk 1, halacha 3

Meer dan dit is niet nodig. HaSjeem heeft ons duidelijk gemaakt wat Hij van ons verwacht en vergeeft ons onze missers graag, als we in ons hart hier oprecht spijt van hebben en niet langer meer die zonde begaan.

Rabbijn Bar-Hayim, die ons spoedig weer in Rotterdam komt bezoeken, legt het verder uit. Doe tesjoeba en leer meer Tora, kom een keer langs!

Pin It on Pinterest

Share This